New collection

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของการทำเครื่องเงินที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ย้อนกลับไปจากจุดเริ่มต้นอยากให้ทุกคนร่วมเดินทางไปกับเราใน 3 คอลเลคชั่นที่สะท้อนให้เห็นตัวตนของเเบรนด์มากขึ้น Roots หมายถึงราก รากเหง้าหรือรากฐานความเป็๋นภูมิปัญญาท้องถิ่น จากหมู่บ้านชาวกระเหรี่ยง ชุมชนพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน ประเทศไทยของเรานี่เอง การทำงานหรือความพิเศษที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นถึงมือคุณ เเละเป็นเครื่องประดับที่ทำให้สะท้อนเห็นถึงภูมิปัญญา เเละ คุณค่าของงานทำมือ

ROOTS

Local wisdom of silver-making that has been passed through generation to generation.

”รากคือส่วนที่ดีเเละแข็งแรงมากที่สุดของต้นไม้ ”

HOPE

Never stop discovering the beautiful journey of life.

FAITH

We believe in the beauty of handmade items and the deeper meaning behind things born from ancestal knowledge.

ความเชื่อ คอลเลคชั่นนี้สะท้อนถึงงานพื้นถิ่นดั้งเดิม ความเชื่อ เเละ ความเป็นชุมชนกระเหรี่ยง นำความสวยงามของภุมิปัญญานำมาประยุกต์ เเละ ยังคงกลิ่นอายความเป็นเครื่องเงินชาวกระเหรี่ยง